ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.Credit2you.bg

I.        ВЪВЕДЕНИЕ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта www.Credit2you.bg.

Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.

Уебсайтът www.Credit2you.bg е собственост на “Кредит Ту Ю” ЕООД.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между всеки един потребител на Уебсайта и Собственика на уебсайта и имат за цел да уредят условията, при които Собственикът на уебсайта предлага информационните ресурси и услуги на потребителите през уебсайта, находящи се на интернет адрес www.Credit2you.bg  (наричан по-долу за краткост уебсайта).

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте сайта.

С ползването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да бъде обвързан с тези условия и че има навършени 18 години.

Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра или е стартирано мобилното приложение, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е съгласен доброволно и съзнателно с настоящите Общи условия за ползване.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят заявява, че е наясно, че уебсайтът е създаден единствено с цел откриване на най-доброто предложение за кредит, предоставян от партньорски фирми на Доставчика, отговарящо на изискванията на Потребителя. Уебсайтът www.Credit2you.bg не предоставя други услуги.

С предоставянето на информация (контактна информация) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

II.       ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на фирма „Кредит Ту Ю” ЕООД, ЕИК: 207384783

2. Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Симеоново, ул. Момина Сълза 15А, ет. 1

* служебен имейл за комуникация с клиенти: Office@credit2you.bg

      * тел. +359 883 442 454

3.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А

Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg

Уебсайт: http://www.kzp.bg

Телефон +35929330517

III.      ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

•         „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е “Кредит Ту Ю“ ЕООД;

•         „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, е уебсайта www.Credit2you.bg, който представлява платформа за откриване на най-подходящите предложения за кредит, по зададени от Потребителя критерии. Кредитите се предоставят от партньорски фирми на Доставчика. Услугата по търсене на подходящо предложение не изисква заплащане;

•         “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, посещаващо и/или ползващо, по какъвто и да е начин уебсайта www.Credit2you.bg, само за лична употреба с нетърговска цел;

•         “ПАРТНЬОР”, „ПАРТНЬОРСКА ФИРМА“ е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя своите продукти, услуги  и допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта  www.Credit2you.bg.

•         “УСЛУГИ” на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Собственикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. Собственикът не носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

•         „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

•         „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

•         “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра).

•         „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Собственика и Потребителите по договор за покупко-продажба от разстояние. Общите условия са задължителни за всички Потребители на уебсайта и пораждат правно действие между страните след като Потребителят заяви, че приема Общите условия или Потребителят е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който му е предадена стоката.

  1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.Credit2you.bg събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване.

Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция, cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от настоящите Общите условия.

V.       ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

Сайта www.Credit2you.bg  представлява иновативна платформа, на която партньорски фирми на Доставчика могат да предложат най-подходящите варианти за отпускане на кредит на Потребителя, по зададени от него критерии.

Нужно е Потребителят да посочи от какъв вид кредит има нужда и да посочи изискваната от системата допълнителна информация за индивидуализиране на предложенията на партньорските фирми.

След това потребителят ще получи предложенията  в реално време на платформата.

За осъществяването на търсенето, Потребителят не дължи заплащане на Доставчика.

Потребителят сам решава дали да сключи договор с партньорската фирма, предложена в търсенето.

Доставчикът не е отговорен за сключените договори между Потребителя и Партньорската фирма.

В уебсайта www.Credit2you.bg  можете да осъществявате търсене като регистриран потребител или като гост.

Регистрацията ви дава следните предимства:

–         Проверка на предишни търсения;

–         Запазване на  данните за бъдещи търсения.

Доставчикът си запазва правото да прекрати едностранно услугата, като уведоми предварително Потребителя, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.

Доставчикът може да откаже предоставяне на услуга, когато съществуват

основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не

изхожда от Потребителя.

VI.        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

•         Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.

•         Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.Credit2you.bg

•         Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

•         Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.Credit2you.bg като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

•         Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги/продукти. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

•         Собственикът на сайтa има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама.

VII.      ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

VIII.      АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското и световното законодателство.    

Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България.

XI.      ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

X.       РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на

периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна

кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се

смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии,

интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

XII. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.

XIV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

Ако потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.