ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА на Доставчика

Настоящият документ за ограничаване на отговорността на Доставчика представлява неразделна част от Общите условия за използване на Сайта www.Credit2you.bg .  Всички дефиниции и определения, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящия документ.

Основната цел на Доставчика в платформата www.Credit2you.bg е да предостави най-подходящата оферта за Потребителя, като го насочи към надеждни Партньори на Доставчика. Договорните отношения възникват между Потребителя и избраната от него Партньорска фирма, препоръчана от Доставчика. Между Доставчика и Потребителя не възникват договорни отношения, свързани с предоставяне на кредити. Доставчика не носи отговорност за условията на предоставяните от Партньорска фирма услуги.

•         Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

•         Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Доставчикът не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.

•         Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

•         Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт поради технически причини и др.

•         Доставчикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките и профилите, публикувани в този сайт.

•   Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

•    Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

•    Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на сайта и сключване на договори за услуга с Партньори на Доставчика.

•    Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации в платформатa.

•    Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Доставчикът не носи отговорност и за:

•         всички вреди, причинени на получателите на услугата при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на доставчика на услугата;

•         ако получателят на услугата забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

•    Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество на предлаганите услуги от Партньорите на Доставчика.

•   Доставчикът не носи отговорност за сключените договори между Потребителите на платформата и Партньорите на Доставчика, както и за тяхното развитие, резултати, полезност за Потребителя и прекратяването им.

•   Доставчикът не дължи каквото и да е било обезщeтение, ако Потребителят не е доволен от услугата и при каквито и да е било други условия.

• Доставчикът не носи отговорност за отношенията, които могат да възникнат между Потребителя и Партньорите на Доставчика.

• Доставчикът не носи отговорност при забавяне на комуникацията страна на Партньорите на Доставчика.